OBCHODNÍ PODMÍNKY REPEATO S.R.O.

(v těchto Obchodních podmínkách Repeato s.r.o. jako „Podmínky“)

NAŠE REPEATO PARTNERSTVÍ

Děkujeme za Váš zájem o Repeato, softwarovou aplikaci představující vzdělávací platformu určenou pro výuku hry na hudební nástroje (v Podmínkách jako „Repeato“). Repeato Vám prostřednictvím komunikačního zařízení, například mobilního telefonu umožňuje propojení a komunikaci s jeho ostatními Uživateli a využívání svých funkcionalit sloužících k efektivní Výuce hry na hudební nástroje (v Podmínkách jako „Výuka“).

Repeato, včetně aplikace Repeato je vlastněno, provozováno a distribuováno Námi -  obchodní korporací Repeato s.r.o., IČO: 09209581, se sídlem Krámský 12, 251 69 Velké Popovice, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 332607 (v Podmínkách jako „Repeato s.r.o.“ nebo jako „My“ či „Naše“ a prostřednictvím podobných slov).

Podmínky upravují vztahy mezi Námi - Repeato s.r.o. jako vlastníkem Repeato a Vámi jako uživatelem Repeato (v Podmínkách jako „Uživatel“ nebo jako „Vy“ či „Vaše“ a prostřednictvím podobných slov). Uživatelem můžete být buď v roli Studenta hry na hudební nástroj (v Podmínkách jako „Student“), v roli zákonného zástupce Studenta (v Podmínkách jako „Rodič“), v roli Učitele (v Podmínkách jako „Učitel“), případně v jiné roli, kterou v rámci Repeato získáte. Tyto role pak jsou určující pro to, jaká práva a povinnosti při užívání Repeato máte; rozšíření či změna rolí u jedné osoby jsou možné v souladu s Podmínkami.

Přístupem k jakékoli části Repeato vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami včetně Zásad ochrany osobních údajů (v Podmínkách jako „Zásady ochrany osobních údajů“) a dalšími pravidly a podmínkami, které upravují užívání Repeato. Jste-li Uživatelem Repeato v hudební škole anebo u jiného poskytovatele výuky hry na hudební nástroj (v Podmínkách jako „Škola“), Vaše práva a povinnosti k Repeato se navíc řídí Smlouvou o užití Repeato pro Školy, kterou s konkrétní Školou uzavřeme (v Podmínkách jako „Smlouva se Školou“).

Tyto podmínky jsou ze dne 1.3.2023. Podmínky můžeme dle vlastního uvážení kdykoli změnit. Užitím Repeato kdykoli po takové změně vyjadřujete svůj souhlas s touto změnou. Aktuální znění Podmínek včetně Zásad ochrany osobních údajů společně s další dokumentací a informacemi týkajícími se Repeato zveřejňujeme na našem webu www.repeato.cz.

Děláme vše pro to, abyste byl s Repeato vždy spokojen, a aby Repeato bylo Vaším efektivním prostředkem při Výuce. Nicméně pokud s něčím v Podmínkách, případně jejich změnách nesouhlasíte, žádáme Vás, abyste Repeato neužíval.

VÁŠ REPEATO ÚČET

Repeato jste oprávněn užívat pouze prostřednictvím svého účtu, který Vám za tímto účelem na základě Vaší Námi akceptované žádosti zřídíme, a který je spojen s Vaší e-mailovou adresou, kterou nám v této souvislosti za účelem využití Repeato sdělíte (v Podmínkách jako „Účet“). Účet Vám můžeme zřídit také na základě žádosti Vašeho Rodiče, Učitele anebo Školy. Jste odpovědný za zachování bezpečnosti Účtu a hesla k němu. Veškeré akce provedené prostřednictvím Účtu považujeme za akce provedené Vámi. Neneseme odpovědnost za jakékoli škody nebo jiné újmy způsobené nedodržením této povinnosti.

Pokud jste starší patnácti let, avšak nejste plně svéprávný, obvykle znamená, že jste mladší osmnácti let, smíte být pouze v roli Student, přičemž založit Účet a Repeato užívat či činit jiné jednání a úkony, u kterých to určíme, smíte samostatně.

Pokud jste mladší patnácti let, smíte být pouze v roli Student, přičemž založit Účet a Repeato užívat či činit jiné jednání a úkony, u kterých to určíme, smíte pouze na základě souhlasu Vašeho Rodiče. Souhlas Vašeho Rodiče dle tohoto odstavce nám může zprostředkovat i třetí osoba, např. Škola anebo Učitel. Pokud nejpozději do 60 dnů ode dne Vašeho prvního přihlášení do Repeato souhlas Vašeho Rodiče neobdržíme, vymažeme veškeré údaje, které jsme v této souvislosti získali.

Účet Vám zrušíme na základě Vaší žádosti.

Jste-li mladší patnácti let, Účet Vám zrušíme poté, kdy o Vaší žádosti budeme informovat Rodiče, a to s využitím jeho e-mailové adresy, kterou jsme obdrželi při Vaší registraci.

Žádost o zrušení Účtu můžete odvolat tím, že se do 30 dnů od žádosti ke svému Účtu znovu přihlásíte.

Chcete-li založit Účet anebo změnit, případně rozšířit existující Účet pro roli Rodič anebo Učitel, musíte být plně svéprávným. To obvykle znamená, že jste starší osmnácti let.

Bez ohledu na ostatní podmínky našeho vztahu vyhrazujeme si právo Účet bez náhrady zrušit, pokud Repeato budete užívat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, Podmínkami, dobrými mravy či zásadami slušnosti, anebo pokud se k Účtu nepřihlásíte po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců. Pokud Účet dle tohoto odstavce zrušíme, nemáte právo požadovat jakékoli náhrady škody či jiné újmy, která Vám tím případně vzniknou.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO KAŽDÉHO Z VÁS

Ať máte v Repeato jakoukoli roli, užitím Repeato souhlasíte zejména s následujícími pravidly:

Repeato budete používat pouze k legálním účelům a zavazujete se, že je nebudete používat způsobem, který by porušoval práva jiných Uživatelů.

Zavazujete se užívat Repeato v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Podmínkami, Smlouvou se školou, dobrými mravy a zásadami slušnosti.

Nesete výhradní odpovědnost za obsah své komunikace v Repeato.

Repeato nebudete užívat způsobem porušujícím či ohrožujícím jakékoli právo duševního vlastnictví nebo vlastnické právo jakékoli osoby, mimo jiné je zakázáno do Repeato nahrávat cokoli chráněné autorskými právy bez souhlasu oprávněné osoby.

Berete na vědomí, že v Námi označených případech jsou Vaše údaje veřejně přístupné a může si je prohlédnout a zpřístupnit každý Uživatel.

Souhlasíte s tím, že Repeato nebudete užívat k neoprávněné nebo nevyžádané reklamě, nevyžádaným obchodním sdělením.

Nebudete sdílet obsah Repeato s nikým, kdo nemá právo k užívání k tomuto obsahu.

Nebudete nahrávat, sdílet, zveřejňovat, distribuovat ani se jinak podílet na chování, které je nezákonné, výhružné, urážlivé, obtěžující, hanlivé, pomlouvačné, klamavé, podvodné, narušující soukromí jiných osob, protiprávní, obsahující vulgární jazyk, násilné nebo výhružné povahy namířeného proti jinému jednotlivci nebo skupině jednotlivců nebo jinak porušovat obecně závazné právní předpisy, Podmínky, dobré mravy a zásady slušnosti.

Nebudete se ani podílet na žádném chování, které obtěžuje, ponižuje nebo zastrašuje jednotlivce nebo skupinu jednotlivců na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, věku nebo postižení.

Nebudete sdílet softwarové viry ani žádný jiný software či obsah, který je navržen nebo určen k narušení, poškození nebo omezení fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo komunikačního zařízení nebo k poškození či získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli datům nebo jiným informacím třetí strany.

Nebudete se vydávat za žádnou osobu nebo subjekt, včetně zástupců Repeato s.r.o.

Účet nebudete používat k narušení zabezpečení jiného Účtu ani se nebudete pokoušet získat neoprávněný přístup k jinému Účtu.

Nebudete nikomu jinému bránit v oprávněném užívání Repeato.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JSTE-LI UČITELEM

Užitím Repeato v roli Učitele souhlasíte zejména s následujícími pravidly:

Zavazujete se respektovat všechny zápisy do Výuky prostřednictvím Repeato a neodmítnete zápis nebo účast žádného Studenta ve Výuce z jakéhokoli diskriminačního nebo jiného nezákonného důvodu.

Prohlašujete a zaručujete, že jste kvalifikovaný k Výuce, kterou uvedete v Repeato, a že se budete vždy chovat profesionálně a v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, Podmínkami, dobrými mravy a pravidly slušnosti.

Berete na vědomí, že pokud budete vyučovat, Vaši Studenti budou mít možnost zveřejnit recenzi této hodiny. Obsah takové recenze nemůžeme kontrolovat a neneseme odpovědnost za žádné informace nebo názory, které Student v takové recenzi uvede.

Můžete se rozhodnout odstranit obsah své Výuky a budete i nadále vlastníkem takového obsahu, ale My budeme mít i nadále právo tento obsah používat a poskytovat jej Studentům, kteří za Vaši Výuku zaplatili nebo se do ní přihlásili.

Souhlasíte, že v případech stanovených Podmínkami anebo Smlouvou se Školou pro nás zajistíte a předložíte souhlas Rodiče Studenta mladšího patnácti let se založením Účtu a užíváním Repeato či s jiným jednáním a úkony, u kterých Vás o to požádáme.

Budete dodržovat Zásady ochrany osobních údajů, právo na soukromí Studentů, neužijete osobní údaje ani další údaje Studentů pro jiné účely než pro Výuku a administraci Výuky.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JSTE-LI STUDENTEM

Užitím Repeato v roli Student souhlasíte zejména s následujícími pravidly:

Když souhlasíte se zápisem do Výuky nebo s přístupem k ní, přijímáte všechny Podmínky včetně pravidel pro zrušení Účtu.

Budete dodržovat všechna pravidla stanovená Učitelem, případně Školou s ohledem na Výuku a nebudete činit ničeho, co by narušovalo činnost Učitele anebo Školy.

K obsahu Repeato můžete přistupovat pouze pro svou informaci a osobní potřebu.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JSTE-LI RODIČEM

Užitím Repeato v roli Rodiče souhlasíte zejména s následujícími pravidly:

Udělením souhlasu Vašemu dítěti se založením Účtu a užíváním Repeato či k jiným jednáním a úkonům souvisejícím s Repeato vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami, jakož i se zpracováním Vašich osobních údajů.

K obsahu Repeato smíte přistupovat pouze pro svou informaci a osobní potřebu. Nebudete činit ničeho, co by v souvislosti s Výukou narušovalo činnost Učitele anebo Školy.

VÝUKA REPEATO

Podmínky doplňují veškeré smlouvy, dohody nebo obdobné dokumenty (v Podmínkách jako „Smlouva o výuce“), které Učitel anebo Škola, na straně jedné uzavírá se Studentem, případně s Rodičem, na straně druhé v souvislosti s Výukou. Student, případně Rodič a Učitel anebo Škola jsou vůči sobě navzájem odpovědní za dodržování podmínek Smlouvy o výuce.

Výuka probíhá pouze v případě uzavření Smlouvy o výuce. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádnou kontrolu nad tím, zda některá ze stran podmínky Smlouvy o výuce dodržuje. Nemůžeme mimo jiné kontrolovat (i) ustanovení Smlouvy o výuce (ii) zákonnost Smlouvy o výuce či (iii) plnění povinností kterékoli strany podle Smlouvy o výuce.

Proto neneseme odpovědnost za žádné porušení Smlouvy o výuce ani za žádné kroky, které můžete na jejich základě realizovat, a nejsme stranou žádné Smlouvy o výuce ani jiného vztahu mezi Vámi a jakýmkoli jiným Uživatelem.

Výuka probíhá na Vaše vlastní riziko. Neprovádíme dohled nad Výukou a nepodílíme se na činnosti jakýchkoli osob (ať už Studenta nebo Učitele anebo Školy) při Výuce. V důsledku toho nemáme žádnou kontrolu nad totožností nebo jednáním osob, které jsou přítomny při Výuce. Žádáme Vás, abyste při účasti ve Výuce zachovávali opatrnost. Berete na vědomí, že účastí ve Výuce (ať už jako Student nebo Učitel) můžete být vystaveni různým rizikům a nebezpečím. Za veškerá rizika spojená s Vaší účastí ve Výuce nesete výhradní odpovědnost. V tomto smyslu Nás zprošťujete jakýchkoli práv nebo náhrad jakéhokoli druhu týkajících se jakéhokoli sporu souvisejícího se Smlouvou o výuce nebo jakýmkoli vztahem s jiným Uživatelem.

POPLATEK ZA REPEATO

Za založení Účtu nic neplatíte.

Kdy je užívání Repeato za úplatu, zjistíte včetně výše a platebních podmínek Poplatku při aktivaci placené služby Repeato anebo na našem webu www.repeato.cz (v Podmínkách jako „Poplatek“).

Vezměte prosím na vědomí, že Poplatek od Vás vybíráme prostřednictvím třetích osob, které jsou samotnými osobami, a My neneseme odpovědnost za jejich výkon.

Uhrazený Poplatek vracíme v pouze v případě, že vrácením Poplatku plníme naši zákonnou nebo smluvní povinnost.

Poplatek smíme kdykoli změnit, a to i bez předchozího upozornění. Dostupnými komunikačními prostředky se Vás však budeme snažit informovat o změně Poplatku s přiměřeným časovým předstihem.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ubezpečujeme Vás, že ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a nakládáme s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Přitom dbáme na dodržování především následujících zásad:

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 2. Vaše osobní údaje shromažďujeme výlučně pro určité a legitimní účely a nezpracováváme je způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně v rozsahu přiměřeném, relevantním a omezeném pro naplnění stanovených účelů;
 4. zpracováváme pouze přesné a aktualizované osobní údaje;
 5. osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 6. zpracování osobních údajů provádíme výlučně způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v Našich informačních systémech, případně v informačních systémech Našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především Našimi pracovníky, případně pracovníky zpracovatele, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, údajích a datech, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Jste-li v roli Studenta a mladší patnácti let, ke zpracování Vašich osobních údajů si vyžádáme souhlas Vašeho Rodiče.

Nebudou-li Vaše osobní údaje nadále aktuální, žádáme Vás o sdělení nových osobních údajů. Do provedení takovéto aktualizace budeme vycházet z osobních údajů, které jste nám poskytli naposledy.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

I když děláme vše pro to, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali v co možná nejmenším rozsahu, s ohledem na Náš zájem poskytovat Vám co nejlepší služby, ale také na Naše povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy, zpracováváme Vaše následující osobní údaje:

 1. identifikační a kontaktní údaje jako jméno, příjmení, datum narození, bydliště, u podnikatele i obchodní firmu, sídlo podnikání a identifikační číslo, e-mailová adresa;
 2. jiné identifikační elektronické údaje jako IP adresa, certifikát a přístupové údaje pro personalizovaný přístup na Účet, lokační údaje Vámi užívaného komunikačního zařízení, údaje předané z internetového prohlížeče atd.;
 3. Vaše další údaje potřebné pro užívání Repeato jako úhrada Poplatku a případně další takové údaje;
 4. záznamy vzájemné komunikace Uživatelů při Výuce jimi pořízené prostřednictvím Repeato s využitím různých komunikačních prostředků, zejména záznamy Vaší hry na hudební nástroj a její hodnocení;
 5. záznamy naší komunikace s Vámi, zejména e-maily, chatové aplikace apod.

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, pak Vás informujeme o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

V této souvislosti prosím vezměte na vědomí, že poskytnutí svých osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem, a máte proto v souvislosti s užitím Repeato povinnost Nám své osobní údaje poskytnout.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto jiných účelech Vás informujeme. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

 1. Užívání Repeato — zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely plnění našich vzájemných práv a povinností týkající se poskytování a užívání Repeato. Za tímto účelem zpracováváme v zásadě všechny Vaše osobní údaje, a to po dobu, po kterou užíváte Repeato;
 2. Marketingu — zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely nabídky produktů a služeb třetích osob, a to za předpokladu, že jste Nám udělili souhlas s takovým zpracováním. Za tímto účelem rozsah Vašich osobních údajů obvykle zahrnuje jen takové údaje, které Nám pomáhají Vás lépe oslovit a nepředkládat Vám nabídky, o které byste neměli zájem. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu využívání Repeato a následující 3 roky poté nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V případě, že nejste Uživateli, platí Váš souhlas 3 roky od jeho udělení, případně do jeho odvolání. Souhlas k tomuto zpracování udělujete výlučně dobrovolně a můžete jej kdykoli odvolat;
 3. Našich oprávněných zájmů — zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely (i) případného uplatnění Našich práv, tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu běhu promlčecích lhůt, případně po dobu běžících soudních, exekučních a obdobných řízení (ii) nabízení Našich produktů a služeb pokud jste Uživatelem, můžeme Vás v omezeném rozsahu oslovovat bez Vašeho souhlasu v souvislosti s nabídkou Našich produktů a služeb, které souvisí s produkty či službami, které již od Nás čerpáte, a to po dobu užívání Repeato a přiměřené době po ukončení užívání Repeato s tím, že proti tomuto zpracování můžete kdykoliv vznést námitku a takovéto zpracování bude z Naší strany ukončeno a (iii) výzkumu, vnitřního vyhodnocování a reportingu sloužících pro efektivnější dosažení Našich cílů a přizpůsobení Našich produktů a služeb, ačkoliv za vstup pro tyto činnosti mohou sloužit též Vaše osobní údaje, výsledky těchto činností mají obvykle anonymizovanou podobu, k dalšímu zpracování Vašich údajů v této souvislosti tudíž nedochází.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správci. To znamená, že určujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a stanovujeme prostředky zpracování. Pro plnění Našich právních povinností poskytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů. Jedná se zejména o následující případy:

 1. poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení;
 2. plnění zákonných informačních povinností vůči orgánům veřejné správy;
 3. poskytování osobních údajů jiným osobám v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

V určitých případech spolupracujeme s třetími osobami, a to abychom Vám mohli ve spolupráci s nimi nabídnout společné produkty. Při nabídce takových produktů vystupujeme spolu s třetí stranou jako tzv. společní správci, což znamená, že účely a prostředky zpracování určujeme společně s takovými třetími osobami a že Vaše osobní údaje s příslušnou třetí stranou sdílíme. K takovému sdílení dochází ve vztahu k následujícím kategoriím příjemců osobních údajů:

 1. Učitel, případně Škola. Sdílíme osobní údaje Studenta a Rodiče s Učitelem, případně se Školou za účelem Výuky Studenta. Přihlášením do Výuky Nám Student i Rodič udělují svolení k takovémuto sdílení jejich osobních údajů. Učitel, případně Škola smí použít takto získané osobní údaje Studenta a Rodiče pouze pro komunikaci související s Výukou, tedy nesmí tyto osobní údaje použít k žádnému jinému účelu, například k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Berete na vědomí a souhlasíte, aby Vaše osobní údaje v případě vzájemného propojení s ostatními Uživateli, ke kterému dojde v rámci Výuky konkrétního Studenta, byly viditelné také pro ostatní Uživatele v rámci této Výuky.

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit i zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý, kdo na základě zvláštního zákona nebo Našeho pověření či zmocnění zpracovává osobní údaje. V těchto případech je Námi také smlouvou se zpracovatelem garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu z Naší strany. Takto dochází k předávání Vašich osobních údajů následujícím kategoriím zpracovatelů:

 1. osoby, které zprostředkovávají poskytování Našich produktů a služeb;
 2. poskytovatelé platebních služeb;
 3. poskytovatelé informačních a komunikačních služeb;
 4. poskytovatelé poštovních či kurýrních služeb;
 5. společnosti zajišťující průzkumy Vaší spokojenosti;
 6. třetí strany zajišťující pro Nás e-mailové kampaně.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména na území České republiky, případně na území jiných členských států Evropské unie.

Jaká jsou Vaše práva?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít zejména následujících práv:

 1. právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme;
 2. právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje;
 3. můžete od Nás požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a My tak učiníme v případě, pokud k tomu budou naplněny podmínky stanovené právními předpisy;
 4. na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji;
 5. v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění našeho vztahu a zároveň je zpracování automatizované, máte právo na přenos takových osobních údajů k jinému správci.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely Našich oprávněných zájmů. V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku produktů a služeb zpracování Vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.

Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás významně dotýkalo.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky nebo u jiného příslušného dozorového úřadu.

OMEZENÍ NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI

V souvislosti s Naším vztahem s Vámi si vyhrazujeme tato práva:

Můžeme provádět změny Repeato bez Vašeho předchozího upozornění.

Můžeme kdykoli změnit kritéria způsobilosti Uživatele pro založení Účtu anebo užívání Repeato.

Máme právo Učitele kdykoli bez předchozího upozornění vyřadit z Výuky a zrušit Účet, a to podle vlastního uvážení, pokud zjistíme, že je jeho Účet spojen s chováním, které považujeme za porušení Našich pravidel nebo pokynů.

Máme právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout, zrušit, přerušit, odstranit nebo pozastavit jakoukoli Výuku nebo komentář.

Repeato a všechny jeho části jsou poskytovány ve stavu jak „stojí a leží“, bez jakékoli záruky, včetně záruky vhodnosti pro určitý účel nebo záruky neporušování práv. Bez omezení výše uvedeného neposkytujeme žádnou záruku, že Repeato (i) bude splňovat Vaše požadavky, (ii) bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné, (iii) výsledky, které mohou být získány používáním Repeato budou účinné, nebo (iv) kvalita jakékoli Výuky nebo informací, které jste získali prostřednictvím Repeato, bude splňovat Vaše očekávání nebo bude bez chyb, omylů nebo vad. V tomto smyslu ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za včasnost, vymazání, nesprávné doručení nebo neuložení jakékoli uživatelské komunikace nebo nastavení personalizace Repeato.

Ačkoli činíme vše, aby tomu tak nebylo, Repeato může obsahovat technické nebo jiné chyby či nepřesnosti. Obsah Repeato může být zastaralý a My se nezavazujeme k jeho aktualizaci.

Používání Repeato probíhá na základě Vašeho vlastního uvážení a na Vaše riziko a s Vaším souhlasem, že nesete výhradní odpovědnost za jakékoli škody nebo ztrátu dat, které z užívání Repeato vyplynou.

Obsah dostupný prostřednictvím Repeato nebo prezentovaný ve Výuce představuje názory tvůrce tohoto obsahu, který s Námi není spojen. Neschvalujeme ani neodpovídáme za přesnost nebo spolehlivost žádného obsahu, které učinil někdo jiný než Námi k tomu výslovně určená osoba.

Výuka nabízená prostřednictvím Repeato je nabízena přímo Učitelem, případně Školou. Repeato za obsah Výuky neodpovídá.

Souhlasíte s tím, že k dočasnému přerušení provozu Repeato může dojít v rámci běžných událostí. Dále souhlasíte s tím, že nemáme žádnou kontrolu nad sítěmi třetích stran, ke kterým můžete v průběhu používání Repeato přistupovat.

Neneseme odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoli přímé či nepřímé škody či újmy jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně škod vzniklých ztrátou dat, a to bez ohledu na to, zda jsme byli na možnost takových škod upozorněni, vzniklé v důsledku užívání Repeato.

NA ZÁVĚR

Souhlasíte s tím, že Repeato je považováno za interaktivní službu Námi poskytovanou se sídlem v České republice a nezakládá tedy Naši osobní jurisdikci jinde než v České republice. Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky bez ohledu na kolizní normy mezinárodního práva. Souhlasíte s tím, že veškeré právní kroky nebo řízení mezi Námi a Vámi za jakýmkoli účelem týkající se těchto Podmínek nebo Vašeho užívání Repeato budou vedeny výhradně podle práva České republiky u místně a věcně příslušného soudu v České republice.

Tyto Podmínky a další skutečnosti, kterými se řídí náš vztah, představují úplnou dohodu mezi Vámi a Námi týkající se Repeato. Pokud bude kterékoli ustanovení považováno za neplatné, nebude mít neplatnost takového ustanovení vliv na platnost ostatních ustanovení, která zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Pokud nebudeme trvat na plnění jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek nebo je nebude vymáhat, nebude to považováno za vzdání se jakéhokoli ustanovení nebo práva. Průběh jednání mezi Námi ani obchodní praxe nepůsobí na změnu žádného ustanovení těchto Podmínek.

Jsme oprávněni kdykoli postoupit svá práva a povinnosti podle těchto Podmínek, k takovémuto postoupení dáváte souhlas.

Většina komunikace mezi Námi a Vámi bude zasílána a přijímána elektronicky. Souhlasíte s tím, že veškerá elektronická komunikace mezi Námi a Vámi splňuje veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace.

Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytování Repeato kterékoli osobě z jakéhokoli důvodu nebo Repeato kdykoli zcela nebo částečně ukončit, a to bez předchozího oznámení.

Repeato je chráněno obecně závaznými právními předpisy upravujícími autorská a vlastnická práva. Vlastníky autorských a vlastnických práv Repeato jsme My, případně třetí osoby, které Nám za tímto účelem poskytli licenci. Nesmíte jakýmkoli způsobem upravovat, kopírovat, reprodukovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet nebo distribuovat Repeato či jeho jakoukoli část, včetně textu, grafiky a kódu.

Nesmíte používat žádné nástroje pro shromažďování nebo extrakci dat, ke shromažďování, sběru nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo dat Repeato nebo v souvislosti s ním způsobem, který Námi není písemně schválen. Nesmíte vykonávat činnosti, jejichž cílem je získat seznamy Uživatelů, části databáze nebo jiné seznamy či informace z Repeato, a to jakýmkoli způsobem a v jakémkoli množství, které Námi nejsou písemně povoleny.

Obsah, který předkládáte k zařazení do Repeato, bez ohledu na to, je-li zveřejněn, podléhá těmto Podmínkám. Nezaručujeme žádnou důvěrnost takového obsahu. Za svůj vlastní obsah a důsledky jeho zveřejnění nebo publikování nesete výhradní odpovědnost. Prohlašujete, že vlastníte nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy a povolení k obsahu, včetně práva udělit Nám právo, abychom tento obsah používali způsobem, který řádné užití Repeato vyžaduje.

Berete na vědomí, že smíme užívat předměty Vašeho duševního vlastnictví, které Nám poskytnete anebo které v souvislosti se zajištěním řádného provozu Repeato získáme. V této souvislosti Nám udělujete nevýhradní, bezplatné, neomezené právo užívání takových předmětů duševního vlastnictví, s právem poskytnout je třetím osobám. Rovněž Nám udělujete právo používat Vaše jméno v souvislosti s užitím tohoto obsahu.

Neschvalujeme ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, který v Repeato vytvoříte. Obsah zpravidla nekontrolujeme, nemonitorujeme ani neupravujeme. Máme však právo dle vlastního uvážení odstranit jakýkoli obsah, který podle Našeho názoru není v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Podmínkami, dobrými mravy a pravidly slušnosti nebo je jinak škodlivý, nevhodný nebo nepřesný. Neneseme odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění při odstraňování jakéhokoli takového obsahu. Tímto souhlasíte s takovým odstraněním a vzdáváte se jakýchkoli práv vůči Nám vyplývajících z odstranění jakéhokoli obsahu, ať už je Váš nebo jiného Uživatele.

Berete na vědomí a souhlasíte, že celková kvóta objemu dat multimediálního obsahu (zvuk a fotografie), který využíváte v Repeato, je 500 MB dat. Tento objem je vypočten jak součet velikostí veškerého multimediálního obsahu připojeného ve Vašich úkolech jako Studenta. V okamžiku dosažení stanoveného limitu 500 MB bude postupně vymazáván Váš multimediální obsah z nejstarších úkolů tak, aby celkový objem uložených dat byl vždy méně než 500 MB. Jste-li také Učitelem, pak se do celkové kvóty počítá i multimediální obsah v rozpracovaných úkolech před odesláním Studentům.

Vyhrazujeme si uplatnit jakékoli své právo, i když není v Podmínkách výslovně uvedeno.

Tato webová stránka používá cookies
Pro zlepšení našich webových stránek používáme soubory cookie (Google Analytics) k analýze údajů o našich návštěvnících.